แบบฟอร์ม การชำระเงิน เพื่อชม VDO สาธิตฯ

( เทคนิคการใช้ยาชาเพื่อให้ได้ประสิทธภาพ  ในการสักลบคิ้ว )

โปรโมชั่น ลด 50% เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าชม VDO สาธิตฯ  หมดเขต 30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น

โปรดระบุให้ถูกต้อง เช่น 08 1234 1234
Line ID กรณีที่ท่านโอนเงินเสร็จแล้ว และ ต้องส่งรูป ใบสลิปโอนเงิน เพื่อยืนยัน
ใช้เพื่อยืนยันการรับ รหัสผ่าน ทาง E-mail
ราคา ปกติ 2,000 บาท โปรโมชั่นลด 50% จ่ายเพียง 1,000 บาท | หมดเขต 30 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อที่ 1 (ข้อตกลงการใช้งาน)

 
1. ข้อตกลงนี้กำกับดูแลการใช้งานเว็บไซต์ URL http://www.aljeeremoval.com/ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) และจัดทำขึ้นโดย แอลจี้แคร์(สำนักงานใหญ่) (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้บริการ”) และเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ VDO on demand (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการ”) ซึ่งสมาชิกผู้ใช้บริการทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่จะกล่าวต่อไป
2. เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการที่จัดขึ้น ย่อมแสดงว่าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแต่ละข้อและทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ย่อมแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงดังกล่าว
3. ข้อตกลงการใช้งานนี้อาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆเกี่ยวกับสมาชิกผู้ใช้บริการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการที่แสดงบนเว็บไซต์ ข้อควรระวังในการใช้งาน ข้อแนะนำการใช้งาน นโยบายในการยกเลิก และอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดย่อย”) ข้อกำหนดย่อยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลัก แต่ในกรณีที่ข้อกำหนดย่อยมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันกับข้อตกลงหลัก ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ยึดข้อกำหนดย่อยในการดำเนินการ

ข้อที่ 2 (การลงทะเบียนสมาชิก)

1. การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้ และจะสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า ”สมาชิก”) อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่บริษัทไม่ยอมรับการการลงทะเบียนเป็นสมาชิก
2. ผู้ที่สามารถใช้บริการและลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้นั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. เมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการนี้แล้ว ให้ใช้ที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้เป็น ID ชื่อผู้ใช้งาน และสามารถจัดการเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการได้ที่หน้าของฉัน (ต่อไปนี้เรียกว่า “หน้าของฉัน”)
4. ในกรณีที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การลงทะเบียน”) ขอให้ปฏิบัติตามวิธีดำเนินการตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทเรากำหนดไว้
5. ในกรณีที่ทางผู้ให้บริการมีการร้องขอเอกสารยืนยันเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน สมาชิกจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาเงื่อนไขตามที่ทางผู้ให้บริการกำหนดไว้
6. ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่ทางผู้ให้บริการได้รับทราบตามข้อเรียกร้องการยื่นเอกสารดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือหัวข้อการลงทะเบียนนั้น ทางผู้ให้บริการจะใช้ช่องทางพิเศษในการจัดการที่เรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งทางผู้ใช้จะต้องเห็นพ้องด้วย
7. ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ สมาชิกแต่ละคนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เพียง 1 ID เท่านั้น และใช้งานได้ตาม แพ็คเกตที่ทาง ผู้ให้บิการเป็นผู้กำหนด ในกรณีที่ทางผู้ให้บริการพิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียนซ้ำ หรือมีการลงทะเบียนซ้ำหลายๆครั้ง ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธ์ิจากการเป็นสมาชิก รวมถึงสิทธิ์ในการใช้คูปองส่วนลดโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
8. สำหรับผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เป็นเท็จ
9. ห้ามสมาชิกทำการให้ยืม โอนสิทธ์ิความสามารถของสมาชิก หรือ ID ผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม อีกทั้งการตั้ง ID ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลที่สามเกิดความไม่สบายใจ
10. สำหรับสมาชิกที่ทางผู้ให้บริการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎระเบียบหลัก เช่น การชำระเงินไม่ตรงตามที่กำหนด หรือไม่ยอมชำระ ซึ่งทางผู้ให้บริการถือว่าสมาชิกท่านนั้นไม่เห็นชอบด้วยบทบัญญัติที่กล่าวไว้เบื้องต้น ทางเราจึงสามารถที่จะยกเลิกการให้บริการ และรวมถึงการยกเลิกคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกออกไปได้
11. สมาชิกสามารถที่จะออกจากการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาตามความประสงค์ ซึ่งในกรณีเช่นนั้นควรที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่แนะนำไว้บนเว็บไซต์

สามารถ สแกน QR Code เพื่อชำระเงิน สะดวก และ รวดเร็ว รองรับทุกธนาคาร ครบจบในขั้นตอนเดียว

Our Visitor

001105
Views Today : 5
Total views : 1886
Your IP Address : 44.210.237.158
Server Time : 2022-10-03