VDO อธิบายการใช้ผลิตภัณฑ์ ALJEE REMOVAL

 
ชมฟรี Pop-up Click Me

แนะนำ :  ข้อแตกต่างระหว่า ชุด A กับ ชุด A+B
เพื่อใช้ช่างสักลบเข้าใจข้อแตกต่าง ระหว่าง 2 ชุดนี้ และ สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับงานที่ทำ

ชมฟรี Pop-up Click Me
แนะนำ : สำหรับช่างผู้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ เป็นครั้งแรก
เพื่อใช้ช่างสักลบได้เข้าใจขั้นตอนโดยรวมทั้งหมดของการสักลบ 
ด้วยผลิตภัณฑ์ แอลจี้รีมูฟเวอร์